Adatkezelési tájékoztató

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. §-ára, a 2018. május 25. napján hatályba lépő európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. és 12. cikkében foglaltakra, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Munka tv.) 10. § (2) bekezdésére a Csernus Csaba E. V. (Székhely: H-6060 Tiszakécske, Babits Mihály utca 10. Nyilvántartási szám:52060074, Adószám: 68657341-1-23), mint adatkezelő a Barack Thermal Resort -Tiszakécske Futófesztiválra való regisztráció során beküldött személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:

I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A jelentkező a Barack Thermal Resort -Tiszakécske Futófesztivál regisztrációjával hozzájárul saját és megadott hozzátartozója adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő európai Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. 

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szervező (egyéni vállalkozó) által meghirdetett Barack Thermal Resort -Tiszakécske Futófesztiválra való jelentkezés, regisztráció, ezen sportrendezvény megszervezése és lebonyolítása.

IV. A kezelt adatok köre

A Társaság a jelentkezők következő adatait kezeli: neve, születési dátuma, neme, e-mail címe, településnek neve, sportegyesülete, póló mérete.

V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre és adatfeldolgozásra elsősorban a szervező (egyéni vállalkozó) jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. A rendezvény lebonyolításához igénybe vett adatfeldolgozó Csernus Csaba egyéni vállalkozó (székhely/postacím: 6060 Tiszakécske, Babits Mihály utca 10. ,e-mail elérhetőség: csernuscs@gmail.com).

VI. Az adatkezelés időtartama

Barack Thermal Resort -Tiszakécske Futófesztiválra regisztrációjához szükséges személyes adatokat a szervező (egyéni vállalkozó), ill. egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont szerinti adatfeldolgozó a Barack Thermal Resort -Tiszakécske Futófesztivált követő 10 munkanapig kezel. Valamint az eredménylistán közétett adatokat: név, születési dátuma, településének neve, sportegyesülete adatokat visszavonásig elérhetővé teszi a verseny hivatalos oldalán.

(tiszakecskefelmaraton.hu)

VII. Adatbiztonsági intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy a szervező (egyéni vállalkozó), mint Adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó – továbbá a rendezvény lebonyolításához igénybe vett esetleges alvállalkozó – műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok védelme érdekében. Megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elvesztését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést. 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Kérelmére a szervező (egyéni vállalkozó) legfeljebb 25 napon belül írásban közli Önnel, hogy tárolunk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, melyeket és milyen feltételekkel. Amennyiben az adatok helyességére és aktualitására irányuló igyekezetünk ellenére hibás információkat tárolnánk, úgy azokat az Ön kérésére kijavítjuk. 
Amennyiben a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli az Ön adatait, tiltakozással fordulhat a Társasághoz a fent megjelölt elérhetőségeken. 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogsérelem éri, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a lentebb foglalt elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Kecskeméti Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Társaságot keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391 -1400, Fax: +36 (1) 391-1410,

Kecskeméti Törvényszék
cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7., postacím: 6001 Kecskemét, Pf.12., 
email cím: birosag@kecskemetit.birosag.hu, 
központi telefonszám: +36 (76) 519-519, 

Elfogadom, hogy az eseményekről készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában (pl.: szórólap, stb.) szerepelhetek. Kifejezetten lemondok arról, hogy a film- és képanyagokon való szerepeltetésemnek illetve ezek reklámcélú felhasználásának megszüntetését kérhessem. 

Kifejezetten lemondok arról, hogy a film- és képanyagokon történő szereplés illetve annak reklámcélú felhasználása fejében bármiféle ellenszolgáltatást követeljek a szervezőtől vagy mástól. A fenti joglemondás földrajzi és időbeli korlátozás nélküli.

Tudomásul veszem, hogy a szervezőt nem terheli felelősség a rossz fizikai állapotból, nem megfelelő felkészültségből, rejtett betegségekből adódó sérülésekért, egészségügyi problémákért. Kijelentem, hogy teljesen egészségesen veszek részt az eseményen.

Tudomásul veszem, hogy az eseményeken kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kijelölt – teljes távját, rajtszámát összehajtva, letakarva vagy nem a mellére tűzve viseli. Tudomásul veszem, hogy a regisztrációs lap hiányos, pontatlan vagy olvashatatlan kitöltéséből adódó hátrányokért (ha pl.: ebből kifolyólag az eredménylistán, illetve a díjazottak listáján nem szerepelek, továbbá a sorsolásból kimaradok, stb.) a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

Hasznos Információk